Stemmen bij volmacht

In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat je, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan komen om jouw stem uit te brengen. In dat geval kan je toch stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.

IN WELKE GEVALLEN?

De volgende kiezers zijn gerechtigd om een volmacht te geven:

 1. De kiezers die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden. Deze onbekwaamheid blijkt uit een medisch attest;
 2. De kiezer die om beroeps- of dienstredenen:
  • in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers, leden van het gezin of zijn gevolg, die met hem daar verblijven;
  • die zich op de dag van de verkiezingen in het binnenland bevindt, maar die in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te bieden. Dit blijkt uit een attest van de werkgever;
 3. De kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen. De uitoefening van het beroep blijkt uit een attest, afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven.
 4. De kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. Dit blijkt uit een attest van de directie van de instelling waar de betrokkene verblijft;
 5. De kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te melden. Dit blijkt uit een attest van de religieuze overheid;
 6. De studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau te begeven. Dit blijkt uit een attest van de onderwijsinstelling;
 7. De kiezer die op de dag van de stemming tijdelijk verblijft in het buitenland wegens vakantie (of een andere niet beroepsreden), en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden, voor zover de onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats vastgesteld is, na voorlegging van de nodige bewijsstukken, of, in het geval dat de kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor te leggen, op grond van een verklaring op erewoord. Dit blijkt uit een attest dat door de burgemeester of gemachtigde moet worden afgegeven. De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats ten laatste op de zaterdag voor de stemming.

WIE KAN JE AANWIJZEN?

Je kan jouw volmacht aan elke andere kiezer geven. Een kiezer mag slechts één volmacht hebben. Deze kiezer zal wel moeten gaan stemmen in het stembureau waar jij als volmachtgever normaal gezien had moeten stemmen.

Een Belgische kiezer kan geen onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie aanduiden als gevolmachtigde aangezien deze niet voor de verkiezing van de Kamer en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen mag kiezen. Een kiezer die onderdaan is van een andere lidstaat van de Europese Unie mag daarentegen wel een Belgische kiezer aanduiden als gevolmachtigde.

WAT MOET JE ALS VOLMACHTGEVER DOEN?

Als volmachtgever moet je het volmachtformulier invullen. Dit formulier kan je downloaden op verkiezingen.fgov.be of is te verkrijgen bij de dienst burgerzaken. Het formulier is eenvoudig in te vullen en er dient alleen een attest te worden toegevoegd.

WAT MOET DE VOLMACHTDRAGER DOEN?

De volmachtdrager moet voor jou gaan stemmen in het stembureau van de volmachtgever. Om de volmacht te kunnen gebruiken moet hij volgende documenten bij zich hebben:

 1. het ingevuld en ondertekend volmachtformulier;
 2. het bijhorend attest;
 3. zijn eigen oproepingsbrief;
 4. en zijn eigen identiteitskaart.

Het kan nuttig zijn voor de volmachtdrager dat hij ook beschikt over jouw oproepingsbrief om te weten naar welk stembureau hij moet gaan.